INTERACTION WITH SCIENTISTS Series-10

INTERACTION WITH SCIENTISTS Series-10
SOLID WASTE MANAGEMENT, BY Dr.T.Thippeswamy, Scientist, CSRTI, Mysore

MONTHLY SCIENCE TALK-23

MONTHLY SCIENCE TALK-23
BIODIVERSITY OF BATS IN MYSORE, By Pradeep M, Zoologist, Mysore

Monthly Science Talk-12

Monthly Science Talk-12
Wonders Of Carnivorous Plants

Wednesday, 12 September 2012


NeÉÆãï gÀPÀëuÉAiÀÄ°è 25 ªÀĺÀvÀézÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(¸É¥ÀÖA§gï-16: «±Àé NeÉÆÃ£ï ¢£ÁZÀgÀuÉ)
1974 gÀ°è «±Àé ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ J¥sï. ±ÉgïªÀÅqï gÉÆïÁåAqï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄjmÉÆ ªÉÆ°£Á JA§ E§âgÀÄ gÁ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ PÉÆèÃgÉÆ¥ÉÇèÃgÉÆà PÁ§ð£ïUÀ¼À zÁ½¬ÄAzÀ  C¥ÁAiÀÄzÀ°è EzÉ JA§ DWÁvÀPÁj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁQzÀgÀÄ. CµÉÖà C®èzÉ vÀªÀÄä ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¨sÀƫĬÄAzÀ PÉÆèÃgÉÆ¥ÉÇèÃgÉÆÃPÁ§ð£ïUÀ¼ÀÄ ªÁAiÀÄÄUÉÆüÀ vÀ®Ä¦ ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ §gÀĪÀ £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ QgÀtUÀ½AzÀ «¨sÀd£ÉUÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÉÆèÃj£ï CtÄ CAzÁdÄ 100,000 NeÉÆÃ£ï ªÀiÁ°PÀÆå¯ï UÀ¼À£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.
EAvÀºÀ DWÁvÀPÁj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½zÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀzÀ £Á±ÀzÀ §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÊUÉÆAqÀgÀÄ. 1977 gÀ°è AiÀÄÄ.J£ï.E.¦ vÀdÕgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgɬÄvÀÄ. F ¸À¨sÉ NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ gÀPÀëuÉUÉ MAzÀÄ «±Àé AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä wêÀiÁð¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ £Á±ÀªÁUÀÄwÛzÉ JA§ÄzÀÄ ªÀiÁvÁVvÉÛà ºÉÆgÀvÀÄ ¸Á©ÃvÁVgÀ°®è. CzÀPÁÌV «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ CzÀgÀ §UÉV£À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ. 1985 gÀ°è eÉÆà ¥sÀgïªÀÄ£ï, ©æAiÀiÁ£ï UÁrð£Àgï ªÀÄvÀÄÛ eÉÆãÀvÀ£ï ±Á£ïQè£ï JA§ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ §®Æ£ïUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAmÁnðPÀzÀ ªÉÄÃ¯É NeÉÆÃ£ï £Á±ÀªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß NeÉÆãï gÀAzÀæ JAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ. EzÀÄ NeÉÆÃ£ï £Á±ÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ zÉÆgÉvÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® DzsÁgÀªÁVvÀÄÛ.
EzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀªÀ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ M¥ÀàAzÀPÉÌ (ªÀiÁAnæÃ¯ï ¥ÉÇæmÉÆPÁ¯ï) AiÀÄÄ.J¸ï ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 24 zÉñÀUÀ¼ÀÄ ¸É¥ÀÖA§gï 16, 1987gÀAzÀÄ ¸À»ºÁQzÀªÀÅ. EzÀgÀ £É£À¦UÁV ¥Àæwà ªÀµÀð ¸É¥ÀÖA§gï 16 «±Àé NeÉÆÃ£ï ¢£ÁZÀgÀuÉ DZÀj¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. F M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À»ºÁQ EA¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV 25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢ªÉ. EªÀÅ CvÀåAvÀ ªÀĺÀvÀé¥ÀÇtð ªÀµÀðUÀ¼ÁVªÉ, PÁgÀt NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀzÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ°è fë ¸ÀAPÀÄ®zÀ gÀPÀëuɬÄvÀÄÛ.


NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀPÉÌÃPÉ EµÀÄÖ ªÀĺÀvÀé?
       NeÉÆÃ£ï £ÀªÀÄä ªÁvÁªÀgÀtzÀ MAzÀÄ ¥ÀzÀgÀ. £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀj¢gÀĪÀ UÁ½AiÀÄ£Éßà ªÁvÁªÀgÀt J£ÀÄßvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ºÀªÁUÉÆüÀ (mÉÆæÃ¥ÉÇùàAiÀÄgï), ªÁAiÀÄÄUÉÆüÀ (¸ÁÖçmÉÆùàAiÀÄgï), ªÀÄzsÀåUÉÆüÀ («Ä¸ÉÆùàAiÀÄgï), GµÀÚUÉÆüÀ (xÀªÉÆðùàAiÀÄgï), ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÉÆüÀ (JPÉÆìùàAiÀÄgï) JAzÀÄ LzÀÄ ¥ÀzÀgÀUÀ¼ÁV «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄïÉäöʤAzÀ 10 Q.«Ä £ÀªÀgÉUÉ ºÀªÁUÉÆüÀ«zÉ. 10Q.«Äà ¤AzÀ 50 Q.«ÄêÀgÉUÉ ªÁAiÀÄÄUÉÆüÀ«zÉ. 50 Q.«Äà ¤AzÀ 85Q.«Äà ªÀgÉUÉ ªÀÄzsÀåUÉÆüÀ, 85 jAzÀ 650 Q.«ÄêÀgÉUÉ GµÀÚUÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ 650 Q.«Äà ªÉÄð£À ¥ÀzÀgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉÆüÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ £ÀªÀÄä ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è£À ªÁAiÀÄÄUÉÆüÀzÀ°è CAzÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄïÉäöʤAzÀ 15 Q.«Äà ¤AzÀ 50 Q.«Äà JvÀÛgÀzÀªÀgÉUÉ ºÀgÀrzÉ. EzÀÄ CvÀåAvÀ aPÀÌ ¥ÀzÀgÀªÁzÀgÀÄ EzÀgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ºÉZÀÄÑ. KPÉAzÀgÉ EzÀÄ ¨sÀÆ fêÀ ¸ÀAPÀÄ®UÀ½UÉ MAzÀÄ gÀPÁëPÀªÀZÀzÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ §gÀĪÀ PÀë-QgÀt, UÁªÀiÁ QgÀt, ©ÃmÁ QgÀt ªÀÄÄAvÁzÀ QgÀtUÀ¼À°è CvÀåAvÀ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ QgÀt £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ QgÀtUÀ¼ÀÄ(AiÀÄÄ«). vÀgÀAUÀªÁå¦ÛUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ QgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ AiÀÄÄ«J, AiÀÄÄ«©, AiÀÄÄ«¹ JAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ «zsÀUÀ¼ÁV «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ AiÀÄÄ«¹ AiÀÄ£ÀÄß ¨sÀÆ«ÄUÉ §gÀzÀAvÉ ¥ÀÇtðªÁV vÀqÉ¢lÄÖPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. AiÀÄÄ«J CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ C¥ÁAiÀÄPÁj, EzÀgÀ §ºÀĨsÁUÀ ¨sÀÆ«ÄUÉ §gÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄð£À fêÀ ¸ÀAPÀÄ®PÉÌ CvÀåAvÀ ºÁ¤PÁjAiÀiÁzÀ QgÀt AiÀÄÄ«©, EzÀgÀ §ºÀĨsÁUÀ ¨sÀÆ«ÄUÉ §gÀzÀAvÉ NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ vÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ E®è¢zÀÝgÉ AiÀÄÄ«© QgÀt ¨sÀƪÁvÁªÀgÀt ¸ÉÃgÀÄwÛvÀÄÛ. EªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀªÀÄðzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝgÉ, C°è£À fêÀPÉÆñÀ PÁAiÀÄ𠤰蹩qÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ rJ£ïJ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß C½¹ºÁQ©qÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV zÉúÀzÀ D ¨sÁUÀzÀ°è£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆñÀ «¨sÀd£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. »ÃUÉ AiÀÄÄ«© QgÀt¢AzÀ C£ÁºÀÄvÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ ZÀªÀÄð PÁå£Àìgï DV ªÀiÁ¥ÀðqÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄÄ«© QgÀtUÀ¼ÀÄ PÀtÂÚUÉ ©zÀÝgÉ PÁålgÁPïÖ £ÀAvÀºÀ PÁ¬Ä¯ÉUÉ vÀÄvÁÛUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ zÀ馅 ªÀÄAeÁUÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. AiÀÄÄ«© QgÀtUÀ¼ÀÄ d®ZÀgÀ KPÀPÉÆñÀfëUÀ½UÀÆ ªÀiÁgÀPÀ, F QgÀtUÀ½AzÀ C«Äç, AiÀÄÆVèãÀ (¥sÉÊmÉÆÃ¥ÁèAPÀÖ£ï) ªÀÄÄAvÁzÀ KPÀPÉÆñÀfëUÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß wAzÀÄ §zÀÄPÀĪÀ ¸ÀtÚ«ÄãÀÄ, Kr (dÆ¥ÁèAPÀÖ£ï)UÀ¼ÀÄ CºÁgÀ«®èzÉ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß wAzÀÄ §zÀÄPÀĪÀ w«ÄAUÀ®, ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¥ÀQë, ¥ÉAVé£ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ CºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½ KgÀÄ¥ÉÃgÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ QgÀtUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ªÀiÁ£ÀªÀ, ¥ÁætÂUÀ¼ÀµÉÖà C®è ¸À¸Àå ¸ÀAPÀÄ®PÀÆÌ ªÀiÁgÀPÀ. ¸À¸ÀåUÀ¼À vɼÀÄ ¨sÁUÀªÁzÀ J¯É, ºÀÆ, ºÀtÄÚUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ AiÀiÄ«© QgÀt C°è£À rJ£ïJ UÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉ zÀÄåw ¸ÀA±ÉèõÀuÉ QæAiÉÄ (CºÁgÀ vÀAiÀiÁjPÉ) AiÀÄ£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀiÁUÀzÉ VqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ. EµÀÄÖ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ AiÀÄÄ«© QgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀÆ«ÄUÉ §gÀzÀAvÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀj¢gÀĪÀ gÀPÁëPÀªÀZÀ NeÉÆãï.
EµÀÄÖ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ NeÉÆÃ£ï £À£ÀÄß ªÉÆlÖªÉÆzÀ®Ä Qæ.±À 1800 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è PÀAqÀÄ»rAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ 1913 gÀ°è ¥sÉæAZï £À E§âgÀÄ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ, ZÁ¯ïðì ¥sÉ©æ ªÀivÀÄÛ ºÉ¤æ §Ä¸Àì£ï ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è£À NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rzÀgÀÄ. ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è£À NeÉÆÃ£ï ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä ©æl£ï «eÁÕ¤ f.JªÀiï.r. qÀ§ì£ï MAzÀÄ ¸ÀgÀ¼À ¸ÉàPÉÆÖçÃ¥sÉÇÃmÉÆëÄÃlgï£ÀÄß C«µÀÌj¹zÀ£ÀÄ. CªÀgÀ £É£À¦UÁV NeÉÆÃ£ï ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ KPÀªÀiÁ£ÀPÉÌ qÀ§ì£ï JAzÀÄ ºÉ¸ÀjnÖzÁÝgÉ.

NeÉÆÃ£ï ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ºÉÃUÉ ¸ÀȶÖAiÀiÁVzÉ?
       «eÁÕ¤UÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ NeÉÆÃ£ï ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è 400 «Ä°AiÀÄ£ï ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ GAmÁVzÉ. ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ §gÀĪÀ £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ QgÀtUÀ¼ÀÄ( AiÀÄÄ«-gÉøï) DªÀÄèd£ÀPÀPÉÌ  rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ DªÀÄèd£ÀPÀ CtÄUÀ¼ÁV «AUÀr¸ÀÄvÀÛzÉ . «AUÀqÀ£ÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CtÄ DªÀÄèd£ÀPÀ () £ÉÆqÀ£É ªÀwð¹ NeÉÆãï gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. NeÉÆÃ£ï ªÀÄÆgÀÄ DªÀÄèd£ÀPÀ CtÄUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀ®ànÖzÉ. NeÉÆä£À ¸ÁAzÀævÉ Cw ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ DªÀÄèd£ÀPÀzÀ CtÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ «QgÀtvÉUÉ M¼ÀUÁV ªÀÄgÀĸÀAAiÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ DAiÀiÁ¤ÃPÀgÀt QæAiÉÄUÀ½UÉ FqÁV NeÉÆÃ£ï ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. NeÉÆãï MAzÀÄ jÃw WÁlÄ ªÁ¸À£É ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. §tÚgÀ»vÀ C¤®. DzÀgÉ ¸ÁA¢æÃPÀj¹zÀgÉ vɼÀÄ ¤Ã® §gÀÄvÀÛzÉ. 250 rVæ ¸É°ìAiÀĸï GµÁÚA±ÀzÀ°è WÀ¤ÃPÀÈvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CvÀåAvÀ ¥ÀæwQæAiÀiÁvÀäPÀ ºÁUÀÆ GvÀ̵ÀðtPÁjAiÀiÁzÀÄzÀjAzÀ ±ÀÄ¢ÝÃPÁgÀPÀªÁVAiÀÄÆ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.
NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ KPÉ £Á±ÀªÁUÀÄwÛzÉ?
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ fêÀ¸ÀAPÀÄ®ªÀ£ÀÄß gÀQë¸À¯ÉAzÉà ¥ÀæPÀÈw ¤«Äð¹zÀ gÀPÁëPÀªÀZÀ NeÉÆãï. DzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ LµÁgÁ«Ä fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß £Á±ÀªÀ£ÀÄß vÁ£Éà ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É. NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀzÀ £Á±ÀPÉÌ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀt ¹.J¥sï.¹ (PÉÆèÃgÉÆà ¥ÉÇèÃgÉÆà PÁ§ð£ï)£À §¼ÀPÉ. ¹.J¥sï.¹ AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄUÀAzsÀPÁgÀPÀ¼À°è, QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À°è, gɦüædgÉÃlgïUÀ¼À°è, Kgï PÀÆ®gï UÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ PÁSÁð£ÉUÀ¼À°è §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. EªÀÅUÀ½AzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¸ÉÃgÀĪÀ ¹.J¥sï.¹ UÀ¼ÀÄ NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. ¹.J¥sï.¹AiÀÄÄ ªÀÄÆgÀÄ PÉÆèÃj£ï, MAzÀÄ ¥sÉÇèÃj£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁ§ð£ï ¤AzÀ ªÀiÁqÀ®ànÖzÉ. AiÀÄÄ« QgÀt EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ MAzÀÄ PÉÆèÃj£ï ¸ÀévÀAvÀæªÁUÀÄvÀÛzÉ EzÀÄ NeÉÆÃ£ï £ÉÆqÀ£É ªÀwð¹ DªÀÄèd£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆèÃj£ï ªÀiÁ£ÁPÉìöÊqï ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÛ PÉÆèÃj£ï ªÀiÁ£ÁPÉìöÊqï MAzÀÄ DªÀÄèd£ÀPÀ CtÄ«£ÉÆqÀ£É ªÀwð¹ DªÀÄèd£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆèÃj£ï ©qÀÄUÀqÉAiÀÄUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀévÀAvÀæUÉÆAqÀ PÉÆèÃj£ï ªÀÄvÉÛ NeÉÆÃ£ï £ÉÆqÀ£É ªÀwð¹ ªÀÄvÉÛ ªÉÄð£À J¯Áè QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ZÀPÀæzÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV NeÉÆãï UÀ¼ÀÄ, DªÀÄèd£ÀPÀªÁV ¥ÀjªÀvÀð£É DUÀĪÀÅzÀjAzÀ NeÉÆÃ£É £Á±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¹.J¥sï.¹ CµÉÖà C®èzÉ PÉÊUÁjPÁ ZÀlĪÀnPɬÄAzÁV GvÀà£ÀߪÁUÀĪÀ PÁ§ð£ï mÉmÁæPÉÆèÃgÉÊqï, «ÄxÉʯï PÉÆègÉÆÃ¥sÁªÀiïð, «ÄxÉÊ¯ï ¨ÉÆæêÉÄÊqï, ¨ÉÆæêÉÆÃPÉÆèÃgÉÆà «ÄÃxÉãï, ¨ÉÆæëÄãï, £ÉÊlæ¸ï DPÉìöÊqï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ NeÉÆÃ£ï £Á±ÀªÀiÁqÀÄwÛªÉ. F jÃw ±Éà 76 NeÉÆÃ£ï £Á±À ªÀÄ£ÀĵÀå¤AzÁUÀÄwÛzÉ.
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ fë¸ÀAPÀÄ®UÀ¼À G½«UÉ CvÀåAvÀ ªÀĺÀvÀéªÁzÀ NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀªÀ£ÀÄß gÀQê¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArªÉ. ¹.J¥sï.¹ UÀ¼À DAiÀĸÀÄì 20 jAzÀ 100 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, DzÀÝjAzÀ FUÁUÀ¯Éà ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¹.J¥sï.¹UÀ¼ÀÄ NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀzÀ £Á±ÀzÀ°è vÉÆqÀVªÉ. EzÀjAzÁV NeÉÆãï UÉ ªÀiÁgÀPÀªÁVgÀĪÀ ¹.J¥sï.¹ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ D ¤nÖ£À°è ªÀiÁAnæÃ¯ï ¥ÉÇæmÉÆPÁ¯ï M¥ÀàAzÀ CvÀåAvÀ ªÀĺÀvÀézÁÝVzÉ. CµÉÖà C®èzÉà D M¥ÀàAzÀ AiÀıÀ¹éAiÀÄÆ DVzÉ. EAzÀÄ 196 zÉñÀUÀ¼ÀÄ F M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À»AiÀiÁQªÉ. EzÀjAzÁV NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ «£Á¸ÀPÁj gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À GvÀà£Àß 1.8 «Ä°AiÀÄ£ï l£ï ¤AzÀ 40,000 l£ï UÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. DzÀgÉ CzÀÄ 0 l£ï ¥ÀæªÀiÁtPÉÌ vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÀÄ, DUÀ ªÀiÁvÀæ fêÀ¸ÀAPÀÄ®zÀ gÀPÁëPÀªÀZÀªÁzÀ NeÉÆãï gÀPÀëuÉ ¸ÁzsÀå.
                                                f.©. ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï
                                                PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
                                                ªÉÄʸÀÆgï ¸ÉÊ£ïì ¥sËAqÉõÀ£ï
                                                ªÉÆ: 8105503863

No comments:

Post a Comment

MSF ANNUAL PROGRAMME REPORT

ABHINANDARE C.N.R.RAO

LECTURE SERIES

MYSORE SCIENCE FOUNDATION organised a special talk on " Flying Jewels Of Nature - BIRDS" by Dr.Harish.R.Bhat, Scientist, IISC, Bangalhore.
Date: 12/9/2013
place: Maneyangala, Kalamandira premises, Mysore
Time: 5:30pm
For more information contact G.B.Santhosh Kumar, Secretary, Mysore Science Foundation mob: 8105503863 email: mysoresciencefoundation@gmail.com

creative teaching of school mathematics

creative teaching of school mathematics
talk on "creative teaching of mathematics"

ONE DAY MYSORE DISTRICT LEVEL WORKSHOP FOR SCIENCE TEACHERS

ONE DAY MYSORE DISTRICT LEVEL WORKSHOP FOR SCIENCE TEACHERS
SPEACH ON NOBEL AWARDS 2012

ONE DAY MYSORE DISTRICT LEVEL TRAINING FOR HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER

ONE DAY MYSORE DISTRICT LEVEL TRAINING FOR HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER
NOBEL AWARD 2012

SPEACH ON HIGGS BOSON SRIRANGAPATNA 08-09-2012

SPEACH ON HIGGS BOSON SRIRANGAPATNA 08-09-2012

SSLC AUDIO CD RELEASE PROGRAMME

SSLC AUDIO CD RELEASE PROGRAMME
G.B. Santhosh Kumar Secretary of MSF

SSLC AUDIO CD RELEASE PROGRAMME HELD AT MANASA GANGOTRI

SSLC AUDIO CD RELEASE PROGRAMME HELD AT MANASA GANGOTRI
C. Krishnegowda President of MSF

SSLC AUDIO CD RELEASE PROGRAME

SSLC AUDIO CD RELEASE PROGRAME
N. Mahadevappa Joint Secretary of MSF

SSLC AUDIO CD RELEASE PROGRAMME

SSLC AUDIO CD RELEASE PROGRAMME
Geetha Santhosh Trustee of MSF

CD RELEASE PROGRAMME

CD RELEASE PROGRAMME
BEO SWAMY TALKING

DRAWING COMPETETITION INVITATION

DRAWING COMPETETITION INVITATION
THEME: BIODIVERSITY OF WESTERN GHATS

DRAWING COMPETITION 09-09-2012

DRAWING COMPETITION 09-09-2012

MIRACLE EXPLOSURE PROGRAMME

MIRACLE EXPLOSURE PROGRAMME
MANDYA FIRST GRADE COLLEGE

MIRACLE EXPLOSURE PROGRAMME

MIRACLE EXPLOSURE PROGRAMME
MANDYA FIRST GRADE COLLEGE

SPEACH ON TRANSIT OF VENUS

SPEACH ON TRANSIT OF VENUS
CHAMARAJANAGARA

“Creative teaching of School Mathematics”

Mysore Science Foundation (R)

Organised a Special Talk on

“Creative teaching of School Mathematics”

by

Dr S N Gananath, Director, Suvidya, Mysore

Venue: Maneyangala, Kalamandira premises Date: 17/08/2013 Time: 6pm

President: Dr. T. Shivalingaswamy

Vice President, MSF

Special talk by: Dr.S.N.Gananath

Director, Suvidya, Mysore

Guests: C.Krishnegowda

President, MSF

ALL ARE WELCOME

MYSORE SCIENCE FOUNDATION (R)

For more Details contact: G.B.Santhosh Kumar

Secretary, MSF

Mob: 8105503863

QUIZ COMPETITION ON THE OCCATION OF NATIONAL SCIENCE DAY-2013

The Mysore Science Foundation in association with Regional Museum of Natural History is conducting Written Quiz Competition for High school and Pre University College students on 24/02/2013 at Regional Museum of Natural History premises, Siddhartha Nagar, Mysore at 10:30am. Interested students are hereby informed to register their names through the following contact numbers.(Mob: 9844405284, 8105503863 9611968785) before 20/02/2013. Prize distribution will be done on the same day.
Instructions:1) For high school students questions will be asked from high school level physics, chemistry, biology, maths and recent inventions in science field
2) For pu students questions will be asked from PU level physics, chemistry, biology, maths and recent inventions in science field Secretary

talk on "creative teaching of school mathematics"

talk on "creative teaching of school mathematics"
creative teaching of school mathematics

PAVADA RAHASYA BAYALU

PAVADA RAHASYA BAYALU

SPEACH ON HIGGS BOSON

SPEACH ON HIGGS BOSON
PANDAVAPURA BRC

TRANSIT OF VENUS LECTURE

TRANSIT OF VENUS LECTURE
CHAMARAJANAGARA DIET

PAVADA RAHASYA BAYALU PROGRAMME

PAVADA RAHASYA BAYALU PROGRAMME

PAPER REPORT

PAPER REPORT
PRAJAVANI 28-07-2012

MIRACLE EXPOSURE

MIRACLE EXPOSURE
INTER COLLEGE NSS CAMP GANADALU MANDYA

MIRACLE EXPOSURE PROGRAMME

MIRACLE EXPOSURE PROGRAMME
INTER COLLEGE NSS CAMP GANADALU MANDYA

TELESCOPE MAKING WORKSHOP

TELESCOPE MAKING WORKSHOP
TELESCOPE MAKING WORKSHOP 8,9 JUNE 2013

NATIONAL SCINCE DAY 2013

NATIONAL SCINCE DAY 2013
GOVT FIRST GRADE COLLEGE , HOLE NARSIPURA

KRVP MEMBERSHIP FORM

KRVP MEMBERSHIP FORM
KRVP MEMBERSHIP FORM